Projecte Educatiu

A l’Escola Andersen treballem seguint una mateixa línia metodològica des d’I3 fins a 4t d’ESO, concretant-la, segons cada etapa o nivell educatiu, en diferents tipologies d’activitats, situacions d’aprenentatge, sistemes d’avaluació i organització d’aula.

La construcció del coneixement és la base de l’aprenentatge del nostres alumnes.

 • Fomentem en els alumnes l’afany d’investigar i assolir tots els coneixements per ells mateixos.
 • Plurilingüisme: L’aprenentatge dels idiomes és clau dins del projecte educatiu del centre. El català és la llengua vehicular del centre i és la llengua utilitzada en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. A més del català i del castellà, que són les llengües de treball curricular, també introduïm l’anglès com a tercera llengua a l’inici d’I3. A més, el projecte lingüístic del centre ofereix l’aprenentatge d’un segon idioma, el francès.
 • Oferim una proposta formativa que busca promoure la igualtat d’oportunitats per participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge perquè els alumnes puguin participar i aprendre en un context enriquidor per a tots i conjuntament.
 • Orientem l’aprenentatge de cada alumne/a per potenciar al màxim les seves possibilitats, encaminant-los cap a una proposta formativa orientada a l’excel·lència personal i social.
 • El fet educatiu es regeix pel principi d’atenció a la diversitat de tots els alumnes i fa possible una escola inclusiva, on tothom hi tingui cabuda i s’hi senti atès.
 • Treballem les emocions a partir de les intel·ligències múltiples.
 • Utilitzem el treball en xarxa per afavorir respostes integrals adequades al context, amb la col·laboració entre centres, amb agents socioeducatius i amb teixit productiu per aprofitar al màxim els recursos que l’entorn de l’escola ofereix.
 • La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu.
 • Innovem pedagògicament amb metodologies actives que permetin la interacció de l’alumnat i augmentin la seva motivació i els seus resultats.
 • Adoptem una metodologia didàctica oberta i flexible.
 • Pla lector: Potenciem la lectura en totes les àrees i matèries al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves.
 • Crear uns hàbits de convivència encaminats a fomentar el respecte pels altres i al diàleg com a forma de relació, fent ciutadans participatius que actuïn i sentin d’una forma democràtica.
 • La implicació i el compromís amb la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat, a través de la carta de compromís educatiu i de l’impuls d’estratègies de participació.

Metodologies:

 • Treball per projectes: Abordem l’educació de forma globalitzada, on els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge. Així, aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts.
 • Aprenentatge Servei: Combinem els processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els alumnes es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu d’ajudar a millorar-lo.
 • Acció tutorial: Vetllem pel desenvolupament personal de l’alumnat fent un seguiment del seu procés d’aprenentatge i ajudant-los en la seva orientació escolar, acadèmica i professional.
 • Treball en grups cooperatius: Fomentem l’adquisició d’una educació participativa, flexible i oberta, on els alumnes adquireixin la competència d’aprendre a aprendre.
 • Aprenentatge basat en problemes: A partir d’un problema real, una situació problematitzada o un interrogant, els alumnes, com a protagonistes del seu propi aprenentatge, construeixen els coneixements que els ajudaran a resoldre-ho.
 • Escola oberta a l’entorn: Valorem la riquesa que ofereix el nostre entorn i n’aprofitem els recursos i les oportunitats que ens ajuden a enriquir el procés d’aprenentatge dels alumnes.
 • Avaluació integrada al procés d’Ensenyament/Aprenentatge: Entenem l’educació com un fet global en comptes de successos aïllats, on l’avaluació esdevé una oportunitat més per a l’aprenentatge dels alumnes.
 • Mètode Cambridge: Aprenem la llengua anglesa des d’una aproximació holística per fomentar un aprenentatge global d’aquest nou idioma en els nostres alumnes. A través de contes, cançons, conversa i rutines, l’alumnat incorpora l’anglès en el seu dia a dia de forma natural i integral.