Educació Secundària

Educació Secundària Escola Andersen

Dels 12 als 15 anys

Educació Secundària

L’Educació Secundària Obligatòria s’organitza en quatre cursos i la seva finalitat és transmetre als alumnes els elements culturals bàsics, en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic.

Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t

Què treballaran?

Al llarg d’aquesta etapa l’alumnat ha de desenvolupar les habilitats i competències que els permeti consolidar els hàbits d’esforç, d’estudi i de treball individual o cooperatiu que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats.

 

Reben la formació que els farà assumir els seus deures i exercir els seus drets i que els preparà per a la seva incorporació a estudis posteriors i a la seva inserció laboral.

 

Obtenen els estímuls encaminats a enfortir l’autoestima, que els ajudarà a desenvolupar la confiança en sí mateixos, l’esperit emprenedor i participatiu i el sentit crític, que els donarà capacitat per prendre decisions i assumir responsabilitats.

Se’ls educa en el respecte als altres, el rebuig de la violència i dels comportaments sexistes, aprenent a resoldre els conflictes pacíficament.

 

Es treballa per a què l’alumnat obtingui una formació sòlida i una bona preparació per afrontar els reptes del futur. L’ús de les tecnologies de la informació, la potenciació de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, el seguiment de programes d’innovació pedagògica i la voluntat d’atendre la diversitat dels nostres alumnes són pilars fonamentals del seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres, et resoldrem tots els dubtes!