Treball per projectes

Definició

El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d’aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d’estudi, fan una cerca d’informació (llibres, revistes, enciclopèdies, Internet…), re-elaboren aquesta informació i la sistematitzen. En la major part dels casos, el tema del projecte el trien els mateixos alumnes. Un cop triat, es plantegen què saben sobre aquell tema i què voldrien saber, i organitzats en petits grups, cerquen informació fins poder arribar a respondre els seus interrogants.
Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del projecte convida a endinsar-se en el contingut de les diferents àrees curriculars.

Objectiu o finalitat

Que l’estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que se li plantegen a un tema d’estudi triat a partir dels seus interessos.

Competències que fomenta

 • Comunicativa
 • Aprendre a aprendre
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Social i ciutadana
 • Coneixement i interacció amb el món
 • Autonomia i iniciativa personal
 • Les especifiques que es desprenen del contingut de la matèria

Rol del professor/a i infraestructura

 • Rol del professor/a: El professor guia i orienta el procés.
 • Infraestructura: Aula ordinària
 • Agrupació: Petit grup

Treball del professor/a

 • Crear situacions que estimulin la curiositat i la iniciativa dels alumnes.
 • Fer descobrir l’abast i la viabilitat dels temes.
 • Estimular, recollir, clarificar i ordenar les aportacions dels alumnes.
 • Vetllar per la participació de tots.
 • Formular hipòtesis respecte el contingut d’aprenentatge que pot vehicular el projecte.
 • Preveure les fonts d’informació.
 • Preveure els materials.
 • Preveure l’espai i el temps necessaris per portar a terme les accions.
 • Avaluar els aprenentatges individuals de cada alumne/a

Treball de l'alumne/a

 • Proposta de temes per a un projecte
 • Elecció/argumentació
 • Explicitació de coneixements previs.
 • Índex o guió. Verbalització del procés a seguir
 • Elaboració del pla d’acció.
 • Distribució de les tasques i agrupaments
 • Recerca informació
 • Tractament de la informació. Relació nous coneixements amb coneixements previs.
 • Realització d’activitats
 • Avaluació del procés
 • Elaboració del treball i conclusions