Ideari

El marc idoni

El marc idoni

La nostra escola vol ésser entesa com el marc idoni on els nois i noies, conduïts i orientats pels mestres, construiran la seva pròpia educació, se sentiran involucrats dins el fet educatiu i així actuaran no de forma rutinària sinó engrescadora i motivadora perquè s’hauran marcat la fita a assolir.

Escola Catalana

Escola Catalana

L’Escola Andersen es defineix com a escola catalana. Els alumnes d’Educació Infantil utilitzen com a llengua base el català i aquesta serà la llengua de comunicació emprada en els diferents cicles. Simultàniament s’inicien en l’estudi i pràctica de la llengua castellana i anglesa, a nivell oral i escrit.

Pluralisme

Pluralisme

La nostra escola promou l’educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció plural de la vida i de la societat, preparant-los per a participar-hi activament.

Atenció personalitzada

Atenció personalitzada

Creiem que la pedagogia que s’apliqui ha de garantir el desenvolupament personal, seguint el ritme de treball que marquen les possibilitats de cada alumne/a. Cal ajudar-los a descobrir i potenciar les possibilitats intel·lectuals, afectives i físiques de cadascú.

Llibertat

Llibertat

Eduquem per a la llibertat, la democràcia, la justícia, la solidaritat i la pau en les quals s’harmonitza l’ideal humà i social de la persona. L’escola té l’objectiu de respondre adequadament al pluralisme d’idees, característic de la societat actual i potenciar en els alumnes uns valors sòlids i permanents.

Enllaçats amb la família

Enllaçats amb la família

Creiem molt important els valors individuals i de grup que es generen en la relació familiar i en l’entorn físic de l’alumne, al barri, a la ciutat, al país. Per aquest motiu pensem que la relació escola/família és bàsica, així com el coneixement de l’esmentat entorn que dóna identitat als nois i noies.

Qualitat de vida

Qualitat de vida

Refermats en el coneixement que la vida humana mereix la màxima consideració, eduquem l’alumnat en el respecte i estimació de la pròpia salut i la dels altres, i així l’ensenyem a valorar la qualitat de vida i l’induïm a evitar qualsevol fet, conducta o hàbit que pugui representar un perjudici de la mateixa.

Amor per la natura

Amor per la natura

Valorem l’amor i el respecte a la natura com una dimensió important de la formació integral i considerem una necessitat i un deure promoure el respecte, la conservació i la millora del medi natural així com una actitud de compromís i solidaritat en els alumnes en aquest respecte.

Noves tecnologies

Noves tecnologies

Donats els avançaments notables dels diferents mitjans de comunicació, la motivació que aquests representen per als alumnes i la utilitat pràctica en el moment d’incorporar-se al món laboral, l’escola creu necessari impartir els coneixements i habilitats necessàries per al seu coneixement i domini.

Actitud positiva

Actitud positiva

Valorem la importància del treball ben fet i fem constatar la satisfacció que aquest esforç produeix en els alumnes. L’actitud positiva que adquireixen els nois i noies envers l’ensenyament-aprenentatge proporciona el coneixement de les possibilitats pròpies de cada ú, així com la valoració de la pròpia autoestima.

Comunicació familiar

Comunicació familiar

L’escola manté un estret contacte amb les famílies a través de les reunions per nivells i de les diverses tutories que es duen a terme al llarg del curs i que són indispensables per al seguiment i l’orientació personal i acadèmica dels alumnes.

Sostenibilitat

Valorem el respecte pel medi ambient i considerem necessari fomentar l’amor pel planeta en què vivim. Reduir, reutilitzar i reciclar recursos materials i energètics és fonamental per tenir cura de la naturalesa.

Salut integral

Entenem la salut com un fet global, reconeixent la importància de l’activitat física, l’alimentació, les emocions i la vida activa per igual.

Coeducació

Entenem l’educació com un mitjà per oferir la mateixa igualtat d’oportunitats per a nens, nenes, nois i noies, tenint en compte, i respectant i valorant, les diferències de sexe.

Descobreix què està passant a l’escola

Visita la nostra secció de notícies.