Departament psicopedagògic

Equip psicopedagògic

A l’Escola Andersen disposem d’un equip psicopedagògic (psicòloga, mestres tutors, especialistes, mestres de reforç…) i de mesures organitzatives (suports individuals, grups reduïts, desdoblaments…) per millorar els aprenentatges dels alumnes que presenten dificultats per seguir el ritme del grup.

 

Aquest equip psicopedagògic té com a missió la prevenció, detecció, avaluació, seguiment i orientació. La coordinació amb els diferents tutors de cada curs fa que les estratègies i el seguiment amb cada alumne/a sigui factible i millorin els resultats acadèmics i personals.

Funcionament del departament psicopedagògic

A partir d’entrevistes amb el nen/a, amb la família i el tutor, la psicòloga elabora una valoració interna, acompanyada d’unes propostes d’actuació.

 

A Infantil i a Primària, la psicòloga treballa conjuntament amb el/la mestre/a tutor/a i amb els mestres de reforç, conjuntament porten a la pràctica les diferents activitats previstes al pla d’atenció a la diversitat, individualment o en petits grups.

 

A Secundària, a més de realitzar la detecció de necessitats com a primària, la psicòloga, juntament amb el professorat, fa l’orientació cap als estudis que es considerin més adients pels alumnes.

 

La família rep una proposta de l’escola, unes orientacions personalitzades dels seus fills i filles per a assegurar una bona continuïtat amb els estudis post-obligatoris.