Educació Primària

Educació Primària Escola Andersen

Dels 5 als 10 anys

Educació Primària

A 1r i 2n, l’aprenentatge es fomenta a partir d’un ambient de confiança i seguretat, marcat per la motivació i el respecte. Es potencia l’ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge.

A 3r i 4t, s’incentiva l’alumnat a raonar i formular hipòtesis, tot fomentant el treball cooperatiu.

A 5è i 6è, se’ls guia en l’aprenentatge, per tal que desenvolupin les seves capacitats i destreses tant socialment com acadèmicament.

Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Què treballaran a 1r i 2n?

Durant el cicle inicial els nens i les nenes adquiriran els seus coneixements a través de:

 • Crear un ambient de confiança i de seguretat a la classe a fi de que es pugui debatre tot tipus de problemes.
 • Reafirmar els hàbits adquirits a Educació Infantil i potenciar amb més intensitat els propis d’aquest cicle, especialment l’hàbit de treball.
 • Integrar les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge
 • Motivar als alumnes a la realització de diferents tasques per tal d’aconseguir una actitud positiva davant de l’aprenentatge.
 • Motivar als alumnes a formar part de la societat i, aprendre a respectar i valorar els altres amb totes les seves activitats i opinions.
 • Fomentar la responsabilitat i l’autonomia tan a nivell individual com dins del grup de treball (treball cooperatiu)
 • Treballar l’atenció individual i col·lectiva dels alumnes.
 • Aprendre a pensar i a potenciar l’aportació d’idees, per poder debatre i arribar a conclusions conjuntes.
 • Impulsar l’experimentació científica.
 • Aconseguir que els alumnes descobreixen el sentit pràctic dels continguts treballats en les diferents àrees.

Què treballaran a 3r i4t?

Els nens i nenes durant el cicle mitjà aniran adquirint tot un seguit d’aprenentatges a partir de:

 • Crear situacions que ajudin i motivin a l’alumnat a formular-se hipòtesis.
 • Realitzar experiments i activitats relacionats amb els temes treballats.
 • Programar activitats relacionades amb el medi ambient.
 • Motivar i impulsar l’aprenentatge de la llengües: catalana, castellana i anglesa.
 • Aprendre a utilitzar el raonament matemàtic per interpretar diferents tipus d’informació i resoldre problemes de la vida quotidiana.
 • Participar en les festes tradicionals catalanes: Castanyada, Santa Llúcia, Nadal, Sant Josep i Sant Jordi. Com a eina integrada en les diferents àrees curriculars.
 • Aconseguir que els alumnes descobreixin el sentit pràctic dels continguts treballats.
 • Potenciar el treball cooperatiu entre els alumnes per aconseguir, a través de la implicació grupal, uns resultats positius assolits amb la implicació de tots/es.

Què treballaran a 5è i 6è?

Socialment:

 • Mostrar-se responsables, autònoms, organitzats i participatius, amb ganes d’aprendre i saber coses, amb idees clares i solidaries per actuar segons els valors bàsics que regeixen la vida i la convivència humana, sabent rectificar quan la manera d’actuar s’aparta d’aquestes normes i valors.
 • Cercar la felicitat i seguretat en ells mateixos, amb una autoestima positiva
Acadèmicament:
 • Aconseguir els mínims de cada assignatura proposats pel mestre/a segons les capacitats i les problemàtiques de cada alumne/a, ampliant i/o reforçant els coneixements per aquells que ho requereixin assolint en tots els casos les competències bàsiques.
 • Treballar per projectes, des de la construcció del coneixement.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres, et resoldrem tots els dubtes!