Entusiasmat

Definició

EntusiasMAT (EMAT) és una proposta didàctico-pedagògica, basada en la teoria de les Intel·ligències Múltiples, que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica.

 

EMAT reuneix tot el necessari perquè els alumnes entenguin les matemàtiques a l’aula com una cosa útil i pràctica. D’aquesta manera, l’objectiu és contextualitzar-les, ja que és important que els alumnes entenguin quin tipus d’estratègies estan utilitzant a tota hora per resoldre els problemes, ja que aquestes els seran de gran utilitat en la seva vida quotidiana.

 

EntusiasMAT és un projecte cíclic, ja que es comencen a treballar els conceptes molt aviat, a Educació Infantil, i s’hi torna una vegada i una altra durant tot el procés educatiu amb noves activitats, situacions i estratègies. La seva organització i estructura permet interioritzar diferents conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques. Així els alumnes es comencen a familiaritzar amb continguts matemàtics que tard o d’hora hauran de conèixer d’un mode més real, proper i significatiu, per tal que quan els toqui conèixer una fórmula o un teorema, en principi, complexos no els resulti difícil, ja que ja els hauran treballat de manera gradual, continuada i en diversos contextos. A més, els conceptes treballats es van revisant per no oblidar-los i per ajudar a entendre d’altres conceptes nous cada cop més complexos. Aquest enfocament pedagògic permet observar de forma més acurada el progrés dels alumnes.

 

EntusiasMAT incorpora les Intel·ligències Múltiples per facilitar als alumnes l’oportunitat d’aprendre un mateix concepte des de diferents punts de vista. Les matemàtiques han de ser ensenyades des de la realitat i per aquest motiu, amb aquest projecte, es relacionen amb d’altres àrees com les ciències, l’art, la llengua, la literatura, l’educació física, etc, per tal que els continguts no s’assoleixin de manera aïllada.

Objectius principals

Els objectius principals de l’EMAT són transmetre que les matemàtiques són una eina per entendre el món que els envolta, solucionar problemes reals i aprendre a desxifrar els missatges que els ofereix l’entorn cultural i social, per tal que els alumnes desenvolupin les competències bàsiques.

 

Els especialistes reconeguts en els camps de la neurologia, la pedagogia i la psicologia destaquen que la clau de l’èxit d’un alumne en l’etapa de la seva formació postobligatòria resideix en l’Educació Infantil; durant els primers anys és quan es duu a terme la maduració neurològica del cervell humà.

 

Amb EntusiasMAT tots els alumnes poden aprendre els mateixos conceptes matemàtics adaptats a la seva edat de maduresa, ja que a partir de l’observació, l’experimentació i la manipulació passen del pensament concret al pensament abstracte.

 

La varietat d’estratègies i activitats amb què es treballa facilita que els alumnes sempre estiguin motivats i interessats en allò que aprenen. Per això, les propostes didàctiques són accessibles, motivadores i atractives, ja que els alumnes es troben amb l’oportunitat de poder establir contacte, fer més senzilla la posada en comú, crear rols i relacions dins dels equips, afavorir les relacions interpersonals, entre d’altres.

 

Es dóna molta importància al treball en la línia pedagògica de Decroly i Montessori, que destaquen el caràcter actiu i autònom dels aprenentatges i la necessitat d’observar, respectar i orientar l’activitat espontània i els interessos de cada alumne a dins de les aules.

Estratègies metodològiques

Aprenentatges basats en problemes (ABL o PBL)

Els alumnes, partint d’una situació problemàtica, han de seqüenciar i planificar-se per buscar i proposar una solució.

Projectes interdisciplinaris

És una estratègia que es basa en l’interès dels alumnes i que vol treballar diverses àrees i continguts curriculars a partir de la convivència de diferents activitats.

Estratègies de pensament

Permeten que els alumnes adquireixin habilitats i destreses per pensar de manera ordenada i significativa i que sàpiguen aplicar aquest pensament en altres situacions.

Rutines de pensament

Estratègies que permeten apropar els alumnes als diferents tipus de pensament. Són patrons senzills i curts que els permeten desenvolupar habilitats i inclinacions per pensar.

Mapes mentals

Són diagrames que es construeixen de manera personal amb colors, lògica, ritme visual, imatges, nombres i paraules clau per relacionar idees entre elles i relacionar conceptes establint ritmes dinàmics de lectura no lineal.

Avaluació

Aprendre suposa, bàsicament, superar obstacles i millorar a partir dels erros. La millora prové de processos sistemàtics i constants de revisió i modificació.

 

Per tant, s’entén l’avaluació com un recull ordenat d’informació per part dels professors amb la intenció de fer un seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne i detectar les seves dificultats per poder actuar per ajudar-lo.

 

Amb EMAT s’avalua si l’alumne ha assumit el contingut i en quina mesura és capaç d’aplicar-lo en activitats reals i de resoldre problemes en un context real, alhora que es té en compte el nivell de profunditat de comprensió.

Estructura d'una sessió

Per començar 5'

Conjunt d’activitats que es fan en pocs minuts i que suposen un repàs acumulatiu i pràctic del càlcul mental. A més, faciliten l’avaluació ràpida de les habilitats de cada alumne. S’utilitzen diverses estratègies didàctiques com problemes del dia, problemes orals o càlcul mental.

Ensenyem - Aprenem

És la part principal de la sessió. Es proposen diversos jocs demostració amb l’objectiu de presentar, mostrar i repassar els conceptes a través de l’experimentació. Ha de durar uns 30-45 minuts.

Per acabar 5'

Són uns minuts dedicats a resumir, reflexionar i ampliar els coneixements dels alumnes sobre els conceptes que s’han treballat durant la sessió. Alhora, permet fer una valoració de com ha anat progressant cada alumne durant la sessió.

No es tracta només de mostrar els resultats d’un procés, sinó d’aconseguir els canvis que demana la societat.